Register över personer som laddat ner biblioteken

Registerbeskrivning

Personuppgiftslagen (523/1999) 10 §

Lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004) 16 §

Registeransvarig

Finnmirror Oy

Peilitie 15

38200 Sastamala

Kontaktperson i ärenden angående registret

Jarmo Nissinen, försäljningsrepresentant

Peilitie 15

38200 Sastamala

Registrets namn

Designer som laddat ner objektbiblioteken

Ändamål med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifterna samlas in för att vi ska kunna informera användarna om nya versioner och uppdateringar av objektbiblioteken.

Registrets datainnehåll

I registret sparas följande uppgifter om de personer som har laddat ner objektbiblioteken: namn, företag, telefonnummer och e-postadress.

Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifterna samlas in i samband med nerladdning av objektbiblioteket på internet.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter och översändande av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Uppgifterna överlämnas inte under några förhållanden till utomstående.

Principer för skyddet av registret

Dataregistreringsutrustningen är placerad i ett låst utrymme.

De lagrade uppgifterna kan gås igenom av den utsedda ansvariga personen, systemansvariga Pertti Paunuvuori och i hans frånvaro av hans ersättare.

Behandling av de lagrade uppgifterna

Registrets ansvariga person, försäljningsrepresentant Jarmo Nissinen eller en annan person som denne befullmäktigar i det aktuella fallet.

Rätt till insyn

Den som laddar ner objektbiblioteken har enligt 26–28 § i personuppgiftslagen rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom eller henne som har sparats i nerladdningsregistret. Begäran om insyn ska framföras personligen på den adress som den registeransvariga har angett. Kunden ska när begäran om insyn framförs kunna styrka sin identitet och uppge det namn och den e-postadress som han eller hon angav vid registreringen.

Hej!

Lämna ditt telefonnummer så kontaktar vi dig snarast!